เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณบงกช อนุศาสน์อมรกุล กรรมการผู้จัดการ และ คุณเกษร   คุ้มกลิ่นวงษ์ ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด เป็นตัวแทนในการเดิน   ทางรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธ หุตินทวงศ์ ผู้   จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ร่วมให้การต้อนรับและมอบใบรับ   รองครั้งนี้ การขอการรับรองนั้นครอบคลุมการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่และโรงงานสาขาบ้านบึง

           โดยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 นั้นเป็นการรับรองใน Version ใหม่เพื่อทดแทน Version 2008 โดย Version 2015 นี้ ได้เพิ่มการวิเคราะห์บริบทขององค์กร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประเมินความเสี่ยงเป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยบริษัทฯได้ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพที่ระบุไว้ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง