ทุนจดทะเบียน

กว่า 80 ล้านบาท

บุคลากร

กว่า 200 คน

พัฒนาสูตร

มากกว่า 15,000 สูตร

ลูกค้า

8,000 ราย

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด

Vision (วิสัยทัศน์)

บริษัทชั้นนำในธุรกิจเครื่องสำอางในตลาด AEC (MD)

Mission (ภารกิจ)

1. เป็นผู้นำธุรกิจ OEM เครื่องสำอางระดับ 1 ใน 20 ของตลาด AEC (Sales/Marketing)

2. นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่ขบวนการผลิตที่สมบูรณ์แบบ (Production/IT)

3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อผู้บริโภคโดยตรง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (R&D/Marketing)

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมระดับนานาประเทศ (HR)

5. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมในการพัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ISO/OSH)


มาตรฐานของเรา