ทุนจดทะเบียน

กว่า 80 ล้านบาท

บุคลากร

กว่า 200 คน

พัฒนาสูตร

มากกว่า 15,000 สูตร

ลูกค้า

8,000 ราย

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด

Vision (วิสัยทัศน์)

บริษัทชั้นนำในธุรกิจเครื่องสำอางในตลาด AEC (MD)

Mission (ภารกิจ)

1. เป็นผู้นำธุรกิจ OEM เครื่องสำอางระดับ 1 ใน 20 ของตลาด AEC (Sales/Marketing)

2. นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่ขบวนการผลิตที่สมบูรณ์แบบ (Production/IT)

3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อผู้บริโภคโดยตรง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (R&D/Marketing)

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมระดับนานาประเทศ (HR)

5. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมในการพัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ISO/OSH)

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นเป็นผู้นำในด้านการผลิตเครื่องสำอาง โดยการนำมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

นโยบายฮาลาล

“มุ่งมั่นผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม”

นโยบายสิ่งแวดล้อม

“มุ่งมั่นผลิตสินค้าและส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง”


มาตรฐานของเรา