PCCA  PCCA ได้รับใบรับรองฮาลาล ที่โรงงานสาขาบ้านบึง  

           เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาคุณเกษร คุ้มกลิ่นวงศ์ ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพและคณะทำงาน บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด เป็นตัวแทนในการรับมอบใบรับรองหนังสือรับรองฮาลาลโรงงานสาขาบ้านบึง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณมาลี สุลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับและมอบใบรับรองครั้งนี้

           โดยหนังสือรับรองฮาลาลฉบับนี้ได้แสดงว่า บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด ได้การรับรองการผลิต ผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคครบตามเงื่อนไขของการรับรองฮาลาล และปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด